กบง.เปิดทางบริหารไบโอดีเซลในภาวะปกติ ปักธงปี 67 เหลือ B7 เกรดเดียว

ข่าวล่าสุด

กบง.เปิดทางบริหารไบโอดีเซลในภาวะปกติ 2 ระยะ ระยะสั้นปี 2565-66 มี 2 เกรด B7 และ B20 ระยะยาวปี 67 เหลือดีเซล B7 เกรดเดียว ขณะที่แนวทางรับมือระยะสั้นช่วงวิกฤตนี้ไฟเขียวให้ปรับลด B100 ผสมดีเซลเหลือ 5-7%

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีตนเป็นประธานเมื่อ 31 ม.ค. 65 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (B100) ในภาวะวิกฤตด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกำหนดแนวทางบริหารในภาวะราคาน้ำมันปกติเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1. ระยะสั้น (พ.ศ. 2565 ถึง 2566) กำหนดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2 เกรด คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 สำหรับใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 2. ระยะยาว (พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป) กำหนดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เกรดเดียว

“แนวทางสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในภาวะวิกฤต ในกรณีราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 30 บาทต่อลิตร (โดยไม่มีการชดเชยราคาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) กบง.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือแนวทางที่เหมาะสม คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ พิจารณาผลกระทบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวต่อไป” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง.ยังได้มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งกำหนดสัดส่วนการผสม B100 ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสมของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ดังนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 ไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 7% โดยปริมาตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 10% โดยปริมาตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 20% โดยปริมาตร โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. …. ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการลดสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลลงจะเป็นการดำเนินการระยะสั้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น ต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business