Posted on: March 24, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

วันที่ 24 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดประชาคมชุมชนเกาะล้านขึ้นที่ภายในวัดใหม่สำราญ หรือ วัดเกาะล้าน โดยมีชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ตัว แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั่วประเทศ

จากการร่วมหารือร่วมกันในที่ประชุม ได้มีการขอมติการออกเสียงว่าจะสนับสนุนหรือไม่ ต่อประเด็นการปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะล้าน เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองบนเกาะรวม 2 จุด คือ บริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดบนเกาะอย่างใกล้ชิด

โดยผลการออกเสียงพบว่า ชาวบ้านเกาะล้านส่วนใหญ่ มีมติเห็นด้วยให้มีการปิดเกาะล้านจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง ถึงแม้จะต้องได้รับผลกระทบแต่จำเป็นต้องร่วมมือกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 บนพื้นที่เกาะล้าน จึงมีการจัดตั้งกรรมการ เป็นทีมอาสา COVID-19 ชุมชนเกาะล้าน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในเขตบ้านเกาะล้าน ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน และหามาตรการในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแลพื้นที่เกาะล้านให้อยู่ในภาวะปลอดภัยสูงสุดด้วยเช่นกัน

หลังจากชาวเกาะล้านลงมติปดเกาะแล้ วจะได้รายงานไปให้เมืองพัทยารับทราบ ก่อนเสนอต่อไปยังคณะกรรมการจังหวัดชลบุรี พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ก่อนสรุปผลการดำเนินการที่ชัดเจนก่อนเป็นประกาศให้ทราบต่อสาธารณชนต่อไป