Posted on: April 15, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. …. ตามที่ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้รับความเห็นของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

มท. เสนอว่า โดยสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าวฯ ให้สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนประเทศละไม่เกิน 100 คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติ มีจำนวนไม่เกิน 50 คน สืบเนื่องจากปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน มาทำธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทย สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย มีการสร้างงาน

ดังนั้นเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่และส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุ่น การให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย